“پیشترها حتی مدت ها بعد از اینکه آنی از پیشم رفته بود به یادش بودم، ولی حالا دیگر به کسی فکر نمیکنم.حتی دغدغه ی این را ندارم که دنبال کلمات بگردم.کمابیش زود در من جاری می شوند.به چیزی نمی چسبم. بی خیالش می شوم. خیلی وقت ها، چون افکارم به …

آنچه از جاناتان مرغ دریایی بسیار بر دلم نشست: “عشق چیزی جز این نیست: نیکی را ببینی و کمک کنی که دیگران هم آن را در خودشان ببینند.”

به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم ازوست نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل آنچه در سر سویدای بنی‌آدم ازوست به حلاوت …

“بهترین چیزی که در زندگی می توان نگه داشت یکدیگر است”آدری هپبورن   باید حواسم به آدم های زندگیم باشد،کمی مهربان تر..کمی باحوصله تر…