“پس من گذشته ام را کجا گذاشته ام؟ آدم گذشته اش را توی جیبش نمی گذارد. باید خانه ای داشته باشد تا آن را مرتب بچیند. من فقط پیکرم را دارم.” “پزشک ها، کشیش ها، قاضی ها و افسرها طوری انسان ها را می شناسند که انگار خودشان او را …