هر چی بیشتر پیش میرم حس میکنم زیبایی و لذت خیلی چیزها در نگفتنه، انگار گفتن و به رشته ی کلمه دراوردن همه چی رو کوچیک و حقیر میکنه، واقعا خیلی چیزها در کلمه نمیگنجه. به قول فریدون مشیری اگر احساس میگنجید در شعر به جز خاکستر از دفتر نمی …

کتاب دیدار نوشته ی احمد محمود شامل سه داستان است: قصه ننه امرو، دیدار و بازگشت جذاب ترین داستان این کتاب برای من داستان بازگشت بود، داستان بازگشت جوانی از تبعید که در روزهای بعد از کودتای 28 مرداد دستگیر شده و حال به سبب سابقه ای که دارد نمیتواند …

به نظرم یکی از عذاب آورترین حالت ها بی خبری از عزیزان هست، اینکه ندونی حالشون خوبه یا بد، ندونی یا نتونی که چطور باید خوشحالشون کنی، خدایا خودت کمک کن…