از بنیه خودتان نکاهید، به خواب غفلت نروید!تا جوان و نیرومند هستید، چالاک هستید، از کار خوب کوتاهی نکنید! خوشبختی وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد. اگر زندگی یک معنی و مقصدی دارد، این معنی و مقصد خوشبختی ما نیست، بلکه چیزهای عاقلانه تر و بزرگتر است: خوبی بکنید! …