فیلمی رمانتیک در بستری نسبتا تخیلی و فضایی برداشت: وقتی خیلی تو فکر این باشی که کجا باید باشی فرصت لذت بردن از جایی که هستی رو از دست میدی(این پیام چندبار در طول فیلم یاداوری میشه)